Co je nového v systému Reliance 4.9.0

12. prosince 2019 | Reliance SCADA

V letošním roce vychází již druhá oficiální verze systému Reliance, 4.9.0, která opět přináší řadu nových funkcí a vylepšení. Ty hlavní shrnuje tento článek.

Kapitoly

Šipka Výkon systému Reliance

Šipka Odvozené proměnné

Šipka Active Directory

Šipka Syslog a logování bezpečnostních událostí

Šipka Redundance datových serverů s možností definovat více sekundárních serverů

Šipka Aktualizace projektu pomocí webového serveru

Šipka Nové komunikační drivery

Šipka Další nové funkce

Arrow Vydávání aktualizací systému Reliance
Výkon systému Reliance

Rychlost, spolehlivost a vysoká dostupnost patří mezi nejdůležitější předpoklady pro provozování SCADA systému. I na ně byl kladen důraz při vývoji systému Reliance 4.9.0. Výsledkem jsou tato celková vylepšení:


 • zrychleno spuštění všech modulů systému Reliance
 • zrychleno načtení a spuštění projektu
 • zlepšen výkon systému Reliance při připojení k OPC UA serverům
 • zlepšen výkon serveru při obsluze požadavků webového klienta

Vylepšení ve vývojovém prostředí Reliance Design:


 • zrychleno provádění exportu projektu pro vzdálené uživatele (exportovaný obsah vizualizačních oken je kešován a později exportován jen tehdy, pokud dojde ke změně ve vizualizačním okně)
 • snížena celková velikost souborů exportu projektu pro vzdálené uživatele, zejména u projektů s více konfiguracemi (vede ke zrychlení automatické aktualizace projektu)
 • zrychleno hromadné nahrazování ve skriptech
 • zrychleno provádění diagnostiky projektuOdvozené proměnné

Přístup k bitům proměnné, prvkům pole, bitům prvku pole atd. byl před verzí 4.9.0 problematický (složitý pro větší projekty, komplikovaný při zápisu hodnoty). Ve verzi 4.9.0 byl proto zaveden nový druh proměnné – Odvozená. Hodnota proměnné vychází z hodnoty zdrojové proměnné (nebo více proměnných). Je možné vytvářet odvozené proměnné různých typů:


 • Kopie
 • Prvek pole
 • Bit
 • Bit prvku pole
 • Logický součin (AND)
 • Logický součet (OR)

Např. v případě odvozené proměnné typu Bit hodnota proměnné reflektuje hodnotu vybraného bitu zdrojové proměnné.


Správce stanic – Odvozené proměnné, Reliance SCADA


V případě odvozených proměnných typu Logický součin a Logický součet je zdrojových proměnných více a hodnota odvozené proměnné je dána výsledkem příslušné logické operace.


Správce stanic – Logický součet, Reliance SCADA


Řešení této problematiky pomocí odvozených proměnných je i přes nutnost zavádět nové proměnné do projektu výhodné z následujících důvodů:


1. Proměnná je objekt, se kterým se výborně pracuje v celém systému Reliance. Např. hodnota bitu bude snadno dostupná všude, kde lze vybrat odkaz na proměnnou, v tenkých klientech, skriptech, API atd., takže práce s takovým objektem je standardní.


2. Odvozená proměnná se spravuje centrálně, tedy z jednoho místa, a to ze Správce stanic. Pokud se během vývoje aplikace ukáže, že proměnná typu Bit, která je v projektu použita na mnoha místech, má pracovat s jiným číslem bitu nebo jinou zdrojovou proměnnou, je taková změna snadná a rychlá.


3. Zápis do proměnné je snadný.


Do budoucna se výčet typů odvozených proměnných bude rozšiřovat, jako tomu bylo po zavedení speciálních vnitřních proměnných ve verzi 4.7.2.
Active Directory

Active Directory je adresářová služba (protokol LDAP) implementovaná firmou Microsoft. Adresářové služby se zpravidla používají ve velkých společnostech (korporacích) ke správě informací o uživatelích (telefon, e-mail atd.) a dalších objektech. Systém Reliance používá Active Directory pro ověřování uživatelů – za účelem ověření uživatele (kontroly hesla) kontaktuje server Active Directory.


Nastavení je snadné. V dialogu Možnosti projektu je možné definovat jeden nebo více serverů Active Directory.


Možnosti projektu – Active Directory, Reliance SCADA


Ve Správci uživatelů je třeba zavést uživatele s přihlašovacím jménem do systému Reliance, přepnout parametr Autentizace na volbu Active Directory a vybrat server definovaný v dialogu Možnosti projektu. Dále lze uživateli zadat přihlašovací jméno, které odpovídá objektu uživatele v Active Directory.


Správce uživatelů - Active Directory, Reliance SCADA


Tento uživatel je nyní ověřován pomocí Active Directory.


Systém Reliance dále umožňuje průběžně přebírat atributy uživatele (e-mail, telefonní číslo) ze serverů Active Directory. Seznam serverů, se kterými má synchronizace probíhat, se nastavuje ve Správci struktury projektu u objektu Počítač.


Správce struktury projektu - Active Directory, Reliance SCADA

V případě výpadku spojení se serverem Active Directory je obsluha informována pomocí alarmu.
Syslog a logování bezpečnostních událostí

Syslog je protokol pro odesílání logovacích zpráv přes síť. Záznamy shromážděné z jednoho nebo více počítačů mohou sloužit správcům sítě a bezpečnostnímu auditu jako zdroj informací pro analýzu a ladění systému. Systém Reliance ukládá logovací záznamy do souborů. Od verze 4.9.0 umožňuje vybrané typy logovacích záznamů ukládat také na vybrané syslog servery.


Nastavení je snadné. V dialogu Možnosti projektu je možné definovat jeden nebo více syslog serverů. Nastavte parametry syslog serveru (Adresa, Port, Protokol, Formát zpráv) a aktivujte ty typy záznamů, které se mají na syslog server odesílat.


Možnosti projektu - Syslog, Reliance SCADA


Nastavení, které určuje, zda a na jaké servery má počítač odesílat logovací záznamy, se nachází ve Správci struktury projektu u objektu Počítač.


Správce struktury projektu, Odesílat informace do Syslog serverů, Reliance SCADA


Protože se syslog často používá pro sběr událostí bezpečnostního charakteru, byly takové události v rámci logování vyčleněny do samostatné skupiny Zabezpečení. Díky tomu je možné do syslog serverů odesílat pouze záznamy těchto událostí.
Redundance datových serverů s možností definovat více sekundárních serverů

Redundance datových serverů (označována také jako redundance typu server–server) je v systému Reliance k dispozici již od verze 4.6.0. Smyslem této funkce je vytvoření horké zálohy pro nejdůležitější počítače v projektu. Až do verze 4.8.1 bylo možné definovat pro každý primární server pouze jeden sekundární server. Nyní může být sekundárních serverů více (počet není omezen) a lze určit jejich prioritu.


Správce struktury projektu, Redundance, Reliance SCADA


Při selhání či vypnutí primárního serveru převezme aktivní roli sekundární server s nejvyšší prioritou. Pokud selže i tento server, převezme aktivní roli další sekundární server v pořadí určeném prioritou.


U každého sekundárního serveru lze také určit, ze kterého serveru má přednostně získávat data (buď z primárního, nebo jiného sekundárního serveru).


Upřesnit nastavení redundance serverů, Reliance SCADAAktualizace projektu pomocí webového serveru

Aktualizace projektu je funkce systému Reliance, která zajišťuje, aby na všech počítačích byla stejná verze projektu. Doposud byla tato funkce založena na využití souborového systému a sdílení souborů v rámci počítačové sítě. Tento způsob však může být nespolehlivý při porovnání souborů projektu a je neefektivní z hlediska množství přenášených dat a rychlosti přenosu. Protokol SMB, používaný pro sdílení souborů v rámci počítačové sítě Windows, navíc vykazuje řadu bezpečnostních problémů a je obecně doporučeno jej na počítačích, na kterých je provozován SCADA systém, zakázat.


Nový způsob aktualizace projektu těmito nedostatky netrpí. Je založen na výměně dat s webovým serverem, který je součástí datových serverů systému Reliance (Reliance Server a Reliance Control Server) a který poskytuje aktuální projekt všem počítačům SCADA systému, které o něj požádají.


Správce struktury projektu, Aktualizace, Reliance SCADA


Soubory se při aktualizaci porovnávají podle obsahu, přenášená data jsou komprimovaná a šifrovaná. Komunikace je tedy efektivní a zabezpečená. Stejně jako dosud aktualizace probíhá před spuštěním projektu. Změny se ale při aktualizaci pomocí webového serveru kontrolují průběžně i po spuštění projektu. Je-li při průběžné kontrole na serveru zjištěna odlišná verze projektu, je na klientském počítači nastavena příslušná hodnota speciální vnitřní proměnné. Na takovou změnu hodnoty této proměnné bude aplikace reagovat tak, jak systémový integrátor určí, např. aktivací vizualizačního okna, které zobrazí informaci o dostupné nové verzi a tlačítko pro restart projektu.


Správce stanic, Reliance SCADANové komunikační drivery

Na základě opakujících se požadavků našich zákazníků na nativní komunikační drivery pro určité typy PLC byly do systému Reliance ve verzi 4.9.0 doplněny následující komunikační drivery:


 • GE Fanuc – driver pro řídicí systémy GE Fanuc, které komunikují protokolem SNP
 • Plum – driver pro telemetrické systémy Plum, které komunikují protokolem GAZ-MODEM2

GE Fanuc, Reliance SCADA

Plum, Reliance SCADA


Komunikační driver Allen-Bradley byl rozšířen o možnost komunikace s modely CompactLogix, Micro800 a SLC5.
Další nové funkce

Webová stránka vložená do vizualizačního okna pomocí komponenty Internet Explorer umožňuje spustit skript z projektu Reliance. Stačí zavolat tento JavaScript kód:


external.ExecScript('Skript1', 33, 'BR1');

Pokud se tento JavaScript kód vykoná, dojde ke spuštění skriptu 'Skript1' a do něj bude předán číselný parametr (hodnota 33) a řetězcový parametr (hodnota 'BR1'). Obsluha ve skriptu v systému Reliance může vypadat např. takto:


Option Explicit
dim Data
 if RScr.GetCurrentScriptDataEx(Data) then
  if Data.CustomStrPar1 = "BR1" Then
  RSys.ActivateWindow "BoilerRoom1"
 end if
end if


Použití může být např. takové, že kliknutím na určitý prvek ve webové stránce dojde k aktivaci příslušného vizualizačního okna. Skript1 musí mít aktivní volbu Povolit spouštění z vloženého webového prohlížeče.


Správce skriptů, Reliance SCADA


Standardní lokální menu komponent bylo rozšířeno o příkaz Zobrazit tabulkovou sestavu. Příkaz zobrazí prohlížeč tabulkových sestav s hodnotami proměnné navázané v komponentě. Jde o ekvivalent příkazu Zobrazit graf, ale data zobrazí v tabulkové podobě.


Zobrazit tabulkovou sestavu, Reliance SCADA


V souvislosti s tímto příkazem byla přidána i odpovídající akce typu Zobrazit tabulkovou sestavu proměnné.


Zobrazit tabulkovou sestavu proměnné, Reliance SCADA


Rychlý filtr je velký pomocník při práci se seznamem objektů ve správcích a prohlížečích alarmů/událostí v runtime modulech. Ve verzi 4.9.0 byl vylepšen o následující funkce:


 • vyhledávání pomocí zástupných znaků (hvězdičková konvence)
 • filtrování podle aliasů objektů
 • zobrazení nevyhovujících výsledků
 • vynucení aktualizace seznamu objektů (pomocí klávesy Enter)

Správce stanic, Rychlý filtr, Reliance SCADA


Správce stanic, Rychlý filtr, Reliance SCADA


Do vizualizačních oken v runtime modulech byly doplněny příkazy pro nastavení měřítka zobrazení:


 • Ctrl++ (zvětšení měřítka)
 • Ctrl+- (zmenšení měřítka)
 • Ctrl+0 (nastavení měřítka na výchozí hodnotu)

Měřítko lze nastavit i kolečkem myši při podržení klávesy Ctrl nebo pomocí příkazů v menu Okno.


Poznámka

Funkce je zatím dostupná pouze pro normální okna. Pro dialogová okna a okna typu lišta (panel) bude doplněna v některé z příštích verzí. Do budoucna je plánována i možnost přednastavit měřítko na jednotlivých počítačích a přizpůsobit tak zobrazení pracovišti s jiným grafickým rozlišením.


Kromě již zmíněného nového typu speciální vnitřní proměnné Je k dispozici aktualizace projektu byly doplněny další typy speciálních vnitřních proměnných:


 • Web server – přijatá data (kB/s)
 • Web server – odeslaná data (kB/s)
 • Web server – požadavky GET, HEAD (počet/s)
 • Web server – požadavky POST (počet/s)
 • Počet vláken programu
 • Počet vláken programu Driver Server
 • Počet GDI objektů programu
 • Počet GDI objektů programu Driver Server
 • Počet User objektů programu
 • Počet User objektů programu Driver Server
 • Je přihlášený uživatel
 • Má přihlášený uživatel zadaná přístupová právaVydávání aktualizací systému Reliance

Od uvolnění verze 4.9.0 budou kromě Pre-release verzí pravidelně vycházet aktualizace oficiální verze, které budou obsahovat pouze opravy chyb a bezpečnostní záplaty (4.9.0, Update 1, 4.9.0, Update 2 atd.). Nebudou obsahovat žádné nové funkce. Chceme tak vyjít vstříc zákazníkům, kteří preferují používání oficiální verze systému Reliance a nechtějí používat Pre-release verze.


Některé další nové funkce a vylepšení jsme již dříve uvedli v podobě krátkých zpráv na sociálních sítích Twitter, FacebookLinkedIn. Jiné budeme průběžně doplňovat.


Nenašli jste funkci, na kterou jste se těšili? Výše jsou popsány pouze námi vybrané novinky. Kompletní seznam změn je k dispozici na této stránce.

Reliance Earth Icon

Top