Dynamické vazby na objekty

3. srpna 2016 | Štěpán Držka

Vazbou na objekt (proměnná, obrázek apod.) se v projektech systému Reliance obecně rozumí definice napojení jednoho objektu na jiný (cílový) objekt. Příkladem takové vazby může být vizualizační okno s komponentou Displej napojenou na proměnnou. Do verze 4.7.1 systému Reliance byly všechny vazby na objekty statické. To znamená, že vazba byla pevně definována při návrhu projektu a za běhu projektu se nemohla změnit. V dalších verzích byla do systému Reliance přidána možnost některé vazby definovat jako dynamické (někdy bývají označovány jako nepřímé vazby). Dynamická vazba na objekt funguje tak, že cílový objekt je určen názvem (hodnotou řídicí proměnné). Řídicí proměnná je datového typu String. V praxi to znamená, že při definici vazby např. na obrázek vybere systémový integrátor proměnnou, jejíž hodnota bude odpovídat názvu obrázku. Skutečná vazba na objekt se vyhodnotí za běhu projektu při každé změně hodnoty řídicí proměnné.Přehled dynamických vazeb


1. Šablona okna a vazba na strukturovanou proměnnou

Komponenta Kontejner umožňuje dynamicky řídit strukturovanou proměnnou napojenou na šablonu okna. Změnou hodnoty řídicí proměnné tak lze „přepínat“ mezi jednotlivými strukturovanými proměnnými a zobrazovat jejich data pomocí jediné komponenty Kontejner. Hodnotu řídicí proměnné lze snadno nastavovat např. pomocí komponenty Rozbalovací nabídka. Podpora dynamické vazby na strukturovanou proměnnou byla do komponenty Kontejner doplněna ve verzi 4.7.2.


Komponenta Kontejner - vazba na strukturovanou proměnnou, Reliance SCADA


2. Skupiny alarmů/událostí v komponentě Kontejner

Komponenta Kontejner umožňuje mj. vložit do okna seznam aktuálních alarmů/událostí. Zobrazení lze filtrovat podle různých kritérií (stanice, typy alarmů/událostí, skupiny alarmů/událostí). Dynamicky lze měnit filtr přes skupiny alarmů/událostí. Hodnota řídicí proměnné odpovídá seznamu názvů skupin alarmů/událostí oddělených čárkami. Změnou hodnoty řídicí proměnné tedy dojde k aktualizaci vloženého seznamu aktuálních alarmů/událostí. Hodnotu řídicí proměnné lze snadno nastavovat např. pomocí nové akce Vybrat skupiny alarmů/událostí, která zobrazí standardní dialog pro výběr objektu/objektů a výsledek výběru uloží do zvolené (řídicí) proměnné. Podpora dynamické vazby na skupiny alarmů/událostí byla do komponenty Kontejner doplněna ve verzi 4.7.3.


Komponenta Kontejner - vložení seznamu aktuálních alarmů/událostí, Reliance SCADA


3. Dynamická vazba na obrázek

Komponenta Obrázek umožňuje řídit vazbu na zobrazený obrázek. Hodnota řídicí proměnné zde může představovat buď název obrázku definovaného v projektu, nebo název souboru obrázku, nebo internetovou adresu obrázku (URL). Podpora dynamické vazby na obrázek byla do komponenty Obrázek doplněna ve verzi 4.7.1.


Komponenta Obrázek - nastavení vazby na obrázek, Reliance SCADA


Shrnutí

Dynamické vazby mohou být velice mocným nástrojem při tvorbě vizualizačních projektů. Jedinou nevýhodou použití dynamických vazeb je skutečnost, že správnost vazby z principu nemůže být zkontrolována diagnostikou projektu. Stejně tak diagnostika projektu nemůže předem detekovat použití objektu. To znamená, že může označit některé objekty jako nepoužité. Ty jsou přitom používány prostřednictvím dynamické vazby.Reliance Earth Icon

Top