Vizualizace a řízení procesů bioplynové stanice v Pacově

V roce 2011 byla uvedena do provozu bioplynová stanice v Pacově o výkonu 750 kW. Stanice slouží ke zpracování biologického odpadu – kejdy z chovu hospodářských zvířat. Během anaerobní digesce vzniká bioplyn – metan (CH4), který je jímán do zásobních nádrží a následně využíván při kogeneraci (společná výroba elektřiny a tepla). Díky napojení kogenerační jednotky na síť vysokého napětí je vyrobená elektřina dodávána do elektrické sítě. Zdrojem tepelné energie je chladicí systém kogenerační jednotky. Tepelná energie pak slouží k vytápění samotné bioplynové stanice a přilehlé drůbežárny.


Systémy řízení a vizualizace procesů bioplynové stanice byly implementovány jihomoravskou firmou ELTOS Hrádek, s. r. o.Řídicí systém

Před samotnou instalací řídicích a vizualizačních systémů byla provedena analýza všech procesů. Poté byl použit řídicí systém společnosti Unitronics ve spojení se SCADA/HMI systémem Reliance, který provádí vizualizaci procesů bioplynové stanice.


O řízení procesů biologické stanice se stará pět programovatelných automatů Unitronics typu V280. Hlavní PLC přijímá informace od zbylých čtyř podružných a zároveň poskytuje data z provozu systému Reliance. Celý systém je propojen počítačovou sítí a jednotlivé části spolu komunikují pomocí protokolu TCP/IP.


Systém Reliance je nainstalován na řídicím počítači umístěném v místnosti obsluhy. Vizualizace procesů bioplynové stanice byla pro větší přehlednost rozdělena do pěti vizualizačních oken, pomocí kterých je obsluha stanice schopna dohlížet nebo ovládat:


  • přehledovou obrazovku s aktuálním stavem celé bioplynové stanice
  • proces úpravy substrátu (drcení kejdy), který slouží jako hlavní materiál pro výrobu metanu
  • proces pasterizace bioodpadu
  • proces anaerobní digesce
  • jímání metanu (CH4) do zásobních nádrží
  • proces uskladnění digestátu (zbytkový substrát z anaerobní digesce)
  • proces vytápění bioplynové stanice
  • proces vytápění přilehlé drůbežárny

Pro zpětné vyhledání chyb z provozu stanice byla v systému Reliance vytvořena tabulková sestava a databáze alarmů. Chybová hlášení a alarmy mohou být odeslány příjemcům v podobě emailu nebo SMS zprávy. Obsluha a vedení stanice také mohou vzdáleně přistupovat k vizualizaci prostřednictvím webového klienta Reliance 4 Web Client.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Bioplynová stanice Pacov

Bioplynová stanice Pacov

Top