Vizualizace a řízení soustavy centrálního zásobování teplem ve Valašském Meziříčí

30. října 2017 | Reliance SCADA

Od roku 2001 firma Energie MaR, s. r. o., buduje a provádí údržbu soustavy centrálního zásobování teplem ve Valašském Meziříčí. Soustava byla postavena na systému Honeywell XL5000 s centrálou Honeywell EBI.


Po 15 letech provozu byla centrála již zastaralá, takže bylo nutné provést její výměnu. Po důkladném zvážení všech okolností byl vybrán SCADA systém Reliance, se kterým ve spojení s PLC Honeywell XL5000 měli ve společnosti Energie MaR praktické zkušenosti z jiných aplikací.


Použití nového vizualizačního softwaru naráželo v prvopočátcích na silný odpor stávající obsluhy, která si za mnoho let provozu původního systému zvykla na všechny jeho klady i zápory a nebyla ochotna přijmout cokoliv nového i přesto, že se v mnoha ohledech jednalo o zásadní posun vpřed. Několik měsíců zkušebního provozu nového dispečerského pracoviště však nakonec ukázalo velké výhody SCADA systému Reliance – rychlost, dobrou správu dat a příjemnou obsluhu. Zpětně lze hodnotit rozhodnutí o nasazení právě systému Reliance jako správné. Systém splnil očekávání zákazníka a firmě Energie MaR jako servisní organizaci přináší velké úspory při jeho správě, údržbě a dalším rozšiřování.


Stěžejní částí soustavy centrálního zásobování teplem ve Valašském Meziříčí je výměníková stanice, která ve velkých parních výměnících připravuje topnou vodu a pomocí řízených oběhových čerpadel ji distribuuje horkovodem do jednotlivých lokalit po celém městě.Řídicí systém

Napojené objekty (celkem 190) jsou vybaveny lokálními objektovými předávacími stanicemi (OPS) s řídicím systémem Honeywell XL50. Tyto OPS zajišťují ohřev topné a teplé užitkové vody daného objektu. Celá síť OPS je komunikačně propojena a data jsou přenášena na centrální dispečerské pracoviště, které je vybaveno SCADA systémem Reliance. Jedná se o páteřní optickou síť propojující jednotlivé městské lokality – komunikační uzly. Jednotlivé OPS každé lokality jsou propojeny metalickou komunikační linkou, která je přes komunikační uzel připojena na optickou síť. Některé malé lokality jsou připojeny i přímo prostřednictvím internetu.


Centrální dispečerský systém se skládá ze dvou pracovišť (1 x server + 1 x klient). Data jsou replikována a je možný záskok jednotlivých pracovišť v případě selhání některého z nich. Dále se pro potřeby dálkového dohledu servisní služby využívá webový klient.


Během roku 2017 proběhne postupně výměna řídicích systémů všech 190 předávacích stanic. V jednání je několik variant. Kromě nového typu regulátoru Honeywell je ve hře i řídicí systém Tecomat Foxtrot. SCADA systém zůstane zachován a bude docházet k postupnému napojování nových řídicích systémů do datové struktury Reliance, a to za plného provozu a bez zásadních změn v grafice a funkci systému.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna, ilustrační obrázek

CZT Valašské Meziříčí, s. r. o.

Top