Struktura systému Reliance 3

SCADA/HMI systém Reliance 3 je tvořen těmito softwarovými moduly:


Šipka Vývojové prostředí

Šipka Runtime moduly

Šipka Webový klient

Šipka Komunikační driveryVývojové prostředí

Vývojové prostředí je program určený pro tvorbu vizualizačních projektů. Existuje ve verzích Desktop a Enterprise.Desktop

S verzí Desktop je možné vytvářet aplikace typu 1 počítač – libovolné množství stanic. Stanicí se rozumí PLC (programovatelný logický automat), telemetrická stanice nebo jiné vstupně-výstupní HW zařízení. Verze Desktop neumožňuje tvorbu síťových ani webových aplikací. Výsledný vizualizační projekt tak umožňuje pouze komunikaci 1 dispečerského počítače s libovolným množstvím stanic.Enterprise

Verze Enterprise obsahuje všechny funkce verze Desktop. Navíc je s verzí Enterprise možné vytvářet síťové aplikace s libovolným množstvím nahlížecích a ovládacích pracovišť. Tato verze umožňuje oproti verzi Desktop také export vizualizačního projektu do WWW tvaru určeného pro webové klienty Reliance J.Detailní výčet funkcí vývojového prostředí najdete v přehledu funkcí modulů Reliance 3. Velikost aplikace, kterou je možné ve vývojovém prostředí vytvořit, je omezena pouze počtem datových bodů. Obrazovky vývojového prostředí jsou k dispozici v ukázkách.
Runtime moduly

Runtime modul je program zajišťující běh vizualizačního projektu na počítači koncového uživatele. Umožňuje mj. získávat data z komunikačních driverů (nativních driverů, OPC a DDE serverů), získávat data a alarmy z jiných runtime modulů, generovat a zpracovávat alarmy, archivovat data a alarmy a poskytovat je po síti ostatním runtime modulům. Tyto a některé další funkce jsou společné pro všechny runtime moduly (Reliance Runtime View, Reliance Runtime Control, Reliance Server a Reliance Runtime Server). Kromě toho má každý z programů Reliance Runtime View, Reliance Runtime Control, Reliance Server a Reliance Runtime Server některé specifické funkce.Reliance Runtime View

Verze Runtime View neumožňuje ovládání vizualizovaného technologického procesu. Je určena pro nahlížecí pracoviště, např. pracoviště manažerů a vedoucích pracovníků, kteří potřebují znát historické trendy technologických veličin a aktuální stav technologického procesu, ale nepotřebují do něj zasahovat.Reliance Runtime Control

Verze Runtime Control umožňuje ovládání vizualizovaného technologického procesu a vykonávání povelů přijatých od klientských runtime modulů. Je určena pro ovládací pracoviště. Ovládání lze omezit přístupovými právy na úrovni vizualizačního projektu.Reliance Server

Reliance Server je program, který kromě společných funkcí runtime modulů umožňuje připojení a obsluhu webových klientů Reliance J. Zajišťuje také vykonávání povelů přijatých od webových klientů. Neumožňuje zobrazení vizualizačních obrazovek. Používá se proto jako nevizuální datový koncentrátor a datový server pro klientské runtime moduly a webové klienty. Je vhodný zejména pro pracoviště bez obsluhy.Reliance Runtime Server

Reliance Runtime Server je program, který má kromě společných funkcí runtime modulů všechny funkce programů Reliance Runtime Control a Reliance Server. Je určen pro pracoviště s dostatečně výkonným počítačem, který je schopen zároveň obsluhovat dispečerské požadavky, klientské runtime moduly a webové klienty Reliance J. V případě rozsáhlých aplikací však doporučujeme pro obsluhu klientských runtime modulů a webových klientů vymezit samostatný server. Předejde se tak možným problémům s výkonem dispečerského počítače v případě připojení většího množství klientů.Detailní výčet funkcí runtime modulů najdete v přehledu funkcí modulů Reliance 3.
Webový klient

Webový klient Reliance J je program (tzv. applet) napsaný v jazyce Java, který umožňuje spustit vizualizační projekt v prostředí webového prohlížeče (např. Microsoft Internet Explorer). Jako zdroj dat využívá Reliance Server nebo Reliance Runtime Server nainstalovaný na webovém serveru. Reliance J je tenký klient - má pouze část funkcí runtime modulů. Umožňuje mj. zobrazení vizualizačních obrazovek s aktuálními daty, ovládání vizualizovaného technologického procesu, zobrazení a kvitaci (potvrzení) aktuálních alarmů, zobrazení historických alarmů a zobrazení historických dat ve formě grafů jednotlivých technologických veličin včetně jednoduché tabulkové reprezentace hodnot.Detailní výčet funkcí webového klienta Reliance J najdete v přehledu funkcí modulů Reliance 3.
Komunikační drivery

Komunikační drivery zajišťují přenos dat z technologických stanic do vizualizace a přenos povelů opačným směrem takovým způsobem, jakým to vyžaduje komunikační protokol stanic. Komunikační drivery pro některá zařízení jsou součástí Reliance (tzv. nativní komunikační drivery). Tyto drivery vyžadují licenci. Cena licence se liší podle typu zařízení, pro které je driver určen. Navíc Reliance dokáže komunikovat s jakýmkoli zařízením, pro které existuje OPC nebo DDE server (Reliance je OPC a DDE klientem).Seznam zařízení, k nimž jsou k dispozici nativní komunikační drivery, najdete v přehledu funkcí modulů
Reliance 3
.Reliance 3 Box
Top