Přehled funkcí modulů Reliance 3

Reliance 4 je tvořena těmito SW moduly:


Šipka Vývojové prostředí

Šipka Runtime moduly

Šipka Webový klient

Šipka Komunikační driveryVývojové prostředí

Funkce

Reliance Design Desktop
popis

Reliance Design Enterprise
popis

vizuální návrh aplikace

Podporováno Podporováno

vkládání komponent (tzn. vizuálních objektů) vybraných z palety do vizualizačních oken

Podporováno Podporováno

správa komponent vložených do vizualizačních oken, přehledné zobrazení vlastností komponent, hromadná změna vlastností libovolného počtu komponent stejného i různého typu, duplikace komponent, inteligentní zarovnání a rozmístění komponent, seskupování komponent, přesun komponent do jiné hladiny

Podporováno Podporováno

definice a využívání (výběr, skrytí, zobrazení, zamknutí) hladin ve vizualizačních oknech

Podporováno Podporováno

duplikace vizualizačních oken s možností nahrazení vazeb komponent na proměnné

Podporováno Podporováno

správa vizualizačních oken

Podporováno Podporováno

správa obrázků importovaných do databází vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno

správa knihovny sdílených obrázků

Podporováno Podporováno

správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) objektů různého typu (stanic, databází atd.) pomocí vizuálních nástrojů s jednotným ovládáním, tzv. Správců; přehledné uspořádání objektů do složek, hromadná změna vlastností libovolného počtu objektů, duplikace objektů, nahrazení odkazů objektů na jiné objekty při duplikaci, export/import objektů do/z CSV souboru

Podporováno Podporováno

správa struktury vizualizačního projektu (dispečinky, počítače, uživatelé, stanice, databáze atd.), nastavení chování runtime modulů na jednotlivých počítačích

Podporováno Podporováno

správa stanic, proměnných, komunikačních zón a alarmů

Podporováno Podporováno

správa databází a databázových položek

Podporováno Podporováno

správa grafů pro zobrazení historických dat

Podporováno Podporováno

správa plovoucích grafů pro zobrazení dat s krátkou historií

Podporováno Podporováno

správa tabulkových sestav pro zobrazení historických dat

Podporováno Podporováno

správa tiskových sestav založených na šablonách v TXT nebo HTML formátu

Podporováno Podporováno

správa receptur pro možnost recepturního řízení

Podporováno Podporováno

vytváření skriptů v jazyce VB Script a jejich správa

Podporováno Podporováno

definice přístupových práv

Podporováno Podporováno

zabezpečení vybraných operací pomocí přístupových práv

Podporováno Podporováno

nastavení přístupových práv definovaným uživatelům

Podporováno Podporováno

podpora pro pokojové moduly IRC firmy Teco

Podporováno Podporováno

podpora pro vkládání ActiveX prvků do vizualizačních oken, napojení vlastnosti ActiveX prvku na proměnnou definovanou ve vizualizačním projektu, napojení události ActiveX prvku na skript definovaný ve vizualizačním projektu

Podporováno Podporováno

export vizualizačního projektu do WWW formátu pro webové klienty Reliance J

Podporováno

tvorba síťových aplikací s TCP/IP komunikací mezi počítači a podporou redundance; definice síťových propojení (hlavních, příp. záložních) a seznamu stanic, jejichž data a alarmy se mají přenášet prostřednictvím těchto propojení

PodporovánoRuntime moduly

Funkce

Reliance Runtime View
popis

Reliance Runtime Control
popis

Reliance Server

popis

Reliance Runtime Server
popis

načtení a běh vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

získávání dat z komunikačních driverů připojených stanic

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

OPC klient

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

DDE klient

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

DDE server

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

generování a zpracování alarmů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

archivace dat a alarmů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

síťová (TCP/IP) komunikace s ostatními runtime moduly prostřednictvím síťových propojení, podpora redundance

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

získávání aktuálních i historických dat a alarmů z jiných runtime modulů prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

poskytování aktuálních i historických dat a alarmů ostatním runtime modulům prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

vykonávání skriptů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

zpracování receptur

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

odesílání e-mailových zpráv

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

odesílání a příjem SMS zpráv (vyžaduje SMS driver)

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

podpora více jazyků

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

ukládání záznamů postmortu (průběžné ukládání záznamů o změnách v aktuálních datech do zvláštních datových souborů)

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

předávání povelů pro stanice komunikačním driverům

Podporováno Podporováno Podporováno

předávání povelů pro stanice jiným runtime modulům prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno

vykonávání povelů pro stanice přijatých od jiných runtime modulů prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno

ovládání technologického procesu prostřednictvím vizualizace

Podporováno Podporováno

zobrazení vizualizačních oken s aktuálními daty

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení a kvitace (potvrzení) aktuálních alarmů, volitelná filtrace alarmů podle stanice, uživatelsky definovatelné řazení

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení, tisk a export historických alarmů, uživatelsky definovatelná filtrace a řazení

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení dat s krátkou historií prostřednictvím plovoucích grafů

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení a tisk historických dat prostřednictvím grafů

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení, tisk a export historických dat prostřednictvím tabulkových sestav

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení, tisk a export dat prostřednictvím tiskových sestav

Podporováno Podporováno Podporováno

přehrávání a krokování záznamů postmortu (zpětné zobrazení vizualizace technologického procesu)

Podporováno Podporováno Podporováno

správa uživatelů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) objektů různého typu (grafů a tabulkových sestav) pomocí vizuálních nástrojů s jednotným ovládáním, tzv. Správců; přehledné uspořádání objektů do složek, hromadná změna vlastností libovolného počtu objektů, duplikace objektů, nahrazení odkazů objektů na jiné objekty při duplikaci, export/import objektů do/z CSV souboru

Podporováno Podporováno Podporováno

správa grafů pro zobrazení historických dat

Podporováno Podporováno Podporováno

správa tabulkových sestav pro zobrazení historických dat

Podporováno Podporováno Podporováno

přihlašování a odhlašování uživatelů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

kontrola přístupových práv při provádění zabezpečených operací

Podporováno Podporováno Podporováno

ukládání nastavení do uživatelských profilů

Podporováno Podporováno Podporováno

připojení a obsluha webových klientů Reliance J

Podporováno Podporováno

poskytování aktuálních i historických dat a alarmů webovým klientům Reliance J

Podporováno Podporováno

vykonávání povelů pro stanice přijatých od webových klientů Reliance J

Podporováno Podporováno

ověřování uživatelů, kteří se přihlašují k webovým klientům Reliance J

Podporováno PodporovánoWebový klient

Funkce

Reliance J
popis

načtení a běh vizualizačního projektu ve WWW formátu

Podporováno

síťová (TCP/IP) komunikace s datovým serverem (Reliance Server nebo Reliance Runtime Server)

Podporováno

získávání aktuálních i historických dat a alarmů z datového serveru

Podporováno

ovládání technologického procesu prostřednictvím vizualizace a předávání povelů pro stanice datovému serveru (volitelné při exportu vizualizačního projektu do WWW formátu)

Podporováno

zobrazení vizualizačních oken s aktuálními daty (podpora komponent)

Podporováno

zobrazení a kvitace (potvrzení) aktuálních alarmů

Podporováno

zobrazení historických alarmů, volitelná filtrace alarmů podle stanice

Podporováno

zobrazení dat s krátkou historií prostřednictvím plovoucích grafů

Podporováno

zobrazení historických dat prostřednictvím grafů jednotlivých technologických veličin včetně jednoduché tabulkové reprezentace hodnot

Podporováno

přihlašování a odhlašování uživatelů

Podporováno

kontrola přístupových práv při provádění zabezpečených operací

Podporováno

ukládání nastavení do uživatelských profilů

Podporováno

podpora více jazyků (přepnutí mezi jazyky za běhu)

PodporovánoKomunikační drivery

Driver

Zařízení/Modely

Popis

Teco

Tecomat, Tecoreg, Tecoreg IRC, Tecomax

popis

Modbus

zařízení podporující komunikační protokol Modicon - Modbus (sériová linka, ethernet)

popis

Sauter EY2400

EY2400

popis

Rittmeyer wsr3000

wsr3000

popis

Johnson Controls

komunikační drivery Johnson Controls

popis

AMiT

řídicí systémy firmy AMiT

popis

Elgas

ELCOR-94, DATCOM

QMD

telemetrické stanice komunikující protokolem QMD

MPC

telemetrické stanice komunikující protokolem MPC

DMB

telemetrické stanice komunikující protokolem DMB

TMC

telemetrické stanice komunikující protokolem TMC

DIO3000

telemetrické stanice DIO3000 firmy Starmans

SMS

GSM modemy Siemens M20, TC35, MC35, Wavecom WMOD2B

popis

External Communicator

zařízení podporující komunikaci po sériové lince; vlastní komunikaci je nutné naprogramovat pomocí skriptů (vyžaduje znalost komunikačního protokolu)

popis


_______________________________

SCADA/HMI = Supervisory Control And Data Acquisition/Human Machine Interface
Vizualizační projekt = aplikace vytvořená v systému Reliance
Komponenty = vizuální objekty (např. texty, obrázky, tlačítka atd.)
Nevizuální objekty = objekty jako počítače, uživatelé, stanice, databáze, grafy atd.
Počítač = nevizuální objekt představující skutečný počítač koncového uživatele, na kterém bude spuštěn vizualizační projekt Reliance
Stanice = nevizuální objekt představující fyzické zařízení (PLC, telemetrická stanice nebo jiné vstupně-výstupní HW zařízení) nebo fiktivní zařízení (tzv. virtuální stanice)
Skript = program napsaný v jazyce VB script

Reliance 3 Box
Top