Komunikační driver pro systémy Teco

Komunikační driver Teco je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi firmy Teco Kolín. Jedná se o řídicí systémy Tecomat a regulační systémy Tecoreg a Tecomax. Driver je součástí Reliance od prvních verzí tohoto systému. V únoru 2003 byla uvolněna nová verze tohoto komunikačního driveru.


Mezi hlavní výhody nového driveru patří především:


 • možnost komunikace libovolným počtem sériových portů najednou
 • rychlejší komunikace díky optimalizaci komunikačních paketů
 • lepší diagnostika díky vizuálnímu zobrazování komunikačních paketů
 • možnost simulace vybraných hodnot za běhu driveru

Driver dokáže komunikovat s PLC tyto datové zóny:


 • registry X
 • registry Y
 • registry S
 • registry R
 • registry M (databox)

Komunikace s PLC probíhá jedním z těchto způsobů:


 • sériová linka RS-232
 • sériová linka RS-485/422
 • Ethernet (u novějších centrál)

Typ připojení lze zvolit ve vývojovém prostředí Reliance ve Správci struktury projektu (připojení stanice).


základní okno komunikačního driveru Teco

základní okno komunikačního driveru TecoSpuštění driveru

Komunikační driver je samostatný program, jehož spuštění iniciuje runtime modul Reliance při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. Po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi. Komunikační driver lze také spustit samostatně, načtení projektu a aktivaci komunikace lze provést ručně z menu.Nezávislost na runtime modulu

Komunikační driver lze spustit samostatně, načíst vizualizační projekt Reliance a spustit komunikaci, aniž by byl spuštěn runtime modul Reliance.Navázání spojení se stanicí

Prvním komunikačním paketem vysílaným na stanici je navázání spojení, tzv. „Connect“. Tento paket je odesílán také v případě přerušení spojení. Po úspěšném navázání spojení následují další komunikační pakety. Není-li spojení úspěšně navázáno, odesílá komunikační driver žádost o navázání spojení opakovaně ve stanoveném intervalu.Identifikace stanice

Druhým komunikačním paketem po úspěšném navázání spojení je žádost o identifikaci stanice, tzv. „Ident“. Tento požadavek je odesílán pouze jednou. Dojde-li v průběhu komunikace k přerušení a znovu navázání spojení, není již tento požadavek odesílán. V odpovědi stanice je obsažena informace o typu centrální jednotky stanice, která je dále využita například k omezení některých komunikačních funkcí u starších typů centrál.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Jednorázové čtení se používá například při čtení dat řízeném proměnnou, čtení databoxu nebo čtení dat modulu IRC. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Komunikační pakety jsou optimalizovány, sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat.Zobrazení komunikací se stanicemi

K dispozici je tzv. výpis komunikačních paketů, které jsou odesílány či přijímány do/z jednotlivých stanic. Výpis obsahuje jméno stanice, jíž je paket určen nebo ze které přichází, délku paketu a čas odeslání či příjmu paketu. Barevně je zde odlišen typ paketu (navázání spojení, identifikace, čtení dat, zápis dat). Aplikátor tak může vizuálně kontrolovat množství přenášených dat a projekt z hlediska komunikací případně optimalizovat.


zobrazení komunikačních paketů mezi driverem a stanicemi

zobrazení komunikačních paketů mezi driverem a stanicemiDiagnostika

Množství přenášených dat lze také optimalizovat na základě informací v systémové liště driveru. Zde jsou zobrazeny informace podle typu objektu označeného ve stromové struktuře. Užitečné mohou být například údaje o počtu přijatých či nepřijatých paketů, počtu paketů, které čekají ve frontě na odeslání, délce doby mezi odesláním a přijetím paketu (tzv. timeout) atp. Dojde-li při běhu driveru k závažné chybě (např. není-li k dispozici komunikační port), je tato událost zaznamenána do tzv. výpisu hlášení.Simulace hodnot

Komunikační driver umožňuje simulaci hodnot proměnných, což je užitečné například pro účely ladění vizualizačního projektu. U kterékoliv proměnné lze zakázat čtení aktuální hodnoty ze stanice a nastavit vlastní testovací hodnotu. Lze také zvolit generování náhodné hodnoty či inkrementaci hodnoty v zadaném intervalu (tzv. pilu). Simulaci hodnot smí provádět pouze uživatel se servisním přístupovým právem.


simulace hodnot v komunikačním driveru

simulace hodnot v komunikačním driveruPřerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li komunikační driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze upravit. V případě, že se jedná o paket pro navázání spojení (tzv. „Connect“), je vždy N=1.Ukončení činnosti driveru

Komunikační driver je ukončen runtime modulem Reliance při ukončení běhu vizualizačního projektu. Jestliže byl komunikační driver spuštěn samostatně, pak i jeho ukončení musí provést uživatel. Je-li ukončení vizualizačního projektu zabezpečeno, smí ukončení komunikačního driveru provést pouze uživatel k tomu oprávněný.Zabezpečení

Po načtení vizualizačního projektu driver respektuje systém uživatelů a přístupových práv definovaný v tomto projektu. Editace parametrů nastavení driveru, simulace hodnot a zastavení komunikací je povoleno pouze uživateli se servisním přístupovým právem. Ukončení driveru je povoleno pouze uživateli s přístupovým právem k ukončení běhu vizualizačního projektu.Podpora cizích jazyků

Změnou parametru v nastavení lze dynamicky zvolit jazyk driveru. V současnosti je podporována čeština a angličtina.


Driver pro systémy Teco je dodáván ke každé instalaci systému Reliance zdarma. Aktuální verzi driveru Teco si můžete zdarma stáhnout v zákaznické sekci.


Reliance 3 Box
Top