Komunikační driver pro systémy Sauter EY2400

Komunikační driver Sauter EY2400 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Sauter EY2400. Komunikace se stanicemi probíhá za využití tzv. „spontánních hlášení“, což jsou datové zprávy zasílané stanicemi nadřízenému systému při změně hodnoty vybraných proměnných. Driver je spouštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu.


základní okno komunikačního driveru Sauter EY2400

základní okno komunikačního driveru Sauter EY2400



Navázání komunikace se stanicí

První komunikační zpráva odesílaná na stanici po spuštění driveru je paket pro navázání komunikace. V průběhu komunikace je pak tento paket odesílán také po vypršení nastavené doby, po kterou driver od stanice neobdržel žádná data. V tomto případě je to tzv. „LifeTest“ a slouží ke kontrole spojení se stanicí.



Inicializace stanice

Není-li nastaven parametr teplý start, je inicializace provedena vždy při spuštění driveru, při poruše komunikace se stanicí a je také prováděna periodicky v nastaveném časovém intervalu. Inicializace provádí nastavení systémového času stanice dle aktuálního času PC, nastavení hysterezí pro spontánní hlášení analogového měření, nastavení bitové masky pro spontánní hlášení binárních vstupů a nastavení hlásných kategorií spontánních hlášení.



Čtení dat

Tzv. vynucený požadavek na zaslání aktuálních dat je odesílán vždy po spuštění driveru, resp. po provedení inicializace. V průběhu komunikace je pak tento paket odesílán také po uplynutí nastavené doby, po kterou driver od stanice neobdržel spontánní hlášení s aktuálními daty dané proměnné. Interval nucené aktualizace tak určuje periodu aktualizace dat proměnných, jejichž hodnoty nejsou obsaženy ve spontánních hlášeních.



Sběr dat

Sběr dat je prováděn vždy, pokud není požadavek na čtení či zápis konkrétních dat. V zadaném intervalu je na všechny stanice odesílán obecný dotaz. Stanice, obsahující aktuální data, pak na tento dotaz odpovídají spontánními hlášeními. Algoritmus automatického snížení hlásné kategorie (priority) spontánního dotazu zajistí sběr dat s vyšší prioritou v případě většího množství dat s prioritou nižší.


záložka nastavení komunikačního driveru Sauter EY2400

záložka nastavení komunikačního driveru Sauter EY2400



Nezávislost na runtime modulu

Komunikační driver lze spustit samostatně, načíst vizualizační projekt Reliance a spustit komunikaci, aniž by byl spuštěn runtime modul Reliance.



Zabezpečení

Po načtení vizualizačního projektu driver respektuje systém uživatelů a přístupových práv definovaný v tomto projektu. Změna parametrů a ukončení driveru je povoleno pouze uživateli s přístupovým právem k ukončení běhu vizualizačního projektu.



Zobrazení aktuálních hodnot

Driver umožňuje kontrolu aktuálních hodnot všech proměnných vyčítaných z připojených stanic. U těchto hodnot je také zobrazena jejich kvalita. Hodnoty jsou zobrazeny v surovém (nepřepočteném stavu), kvalita je barevně a textově rozlišena.



Výpis komunikačních paketů

Pro optimální nastavení parametrů komunikace driver disponuje oknem, zobrazujícím odeslané komunikační pakety. Jednotlivé typy paketů jsou barevně a textově odlišeny.





Komponenty Sauter

V souvislosti s rozšířením nabídky komunikačních driverů o driver Sauter EY2400 přibyly v systému Reliance také dvě nové komponenty.


Komponenta Sauter - časový program

Komponenta umožňuje vyčtení časových programů ze stanice Sauter EY2400, jejich editaci a opětovný zápis zpět do stanice. Jednotlivé časové programy lze vkládat, kopírovat a duplikovat. Nastavení programů lze i s popisem uložit na disk počítače, kde je k dispozici pro další použití, například v jiné stanici. Programátorům je k dispozici i zobrazení cílové adresy a hodnoty povelu, které lze před okem běžného uživatele skrýt.


komponenta Sauter - časový program

komponenta Sauter - časový program

Definováno může být až 128 časových programů. Komponenta zobrazuje aktuální informace o obsazené a zbývající volné paměti. Definice časového programu spočívá ve výběru zařízení, určení povelu, hodiny, minuty a dne, kdy má být povel vykonán. Komponenta vypočítá velikost obsazeného prostoru v paměti a vygeneruje data pro odeslání do stanice.



Komponenta Sauter - editor svátků

Komponenta slouží k vyčtení, editaci a opětovnému zápisu dnů pracovního volna do stanice Sauter EY2400. I zde lze definované svátky uložit na disk počítače k dalšímu použití, například v jiné stanici.


komponenta Sauter - editor svátků

komponenta Sauter - editor svátků

Definováno může být až 16 svátků. Komponenta zobrazuje aktuální informace o obsazené a zbývající volné paměti. Definice svátku spočívá v určení data a typu svátku.


Komponenty Sauter–časový program a Sauter-editor svátků zvyšují pohodlí při obsluze stanic typu Sauter EY2400. Obsluze jsou tak k dispozici komfortní prostředky pro editaci časových programů a svátků bez nutnosti hluboké znalosti datové struktury a způsobu uložení dat ve stanici Sauter.


Cenu driveru Sauter EY2400 naleznete v ceníku systému Reliance 3.
Aktuální verzi driveru Sauter EY2400 si můžete zdarma stáhnout v zákaznické sekci.

Reliance 3 Box
Top