26. května 2010

Obsah

  • Licenční služba
  • Textové nahrazení parametrů objektů
  • Komunikační driver M-Bus
  • Řízení parametrů sériové linky prostřednictvím NVT

Licenční služba

V připravované verzi systému Reliance 4 bude možné k ověření platnosti licencí používat licenční službu. Tato služba zajišťuje přístup k licenčním klíčům (HW klíčům i SW klíčům), které jsou instalovány v počítači. Komunikace probíhá protokolem TCP/IP a bude proto možné z jakéhokoliv počítače v síti zjistit informace o licenci nebo provádět její upgrade. Při použití licenční služby nebude docházet k problému s detekcí HW klíče při připojení k serveru pomocí vzdálené plochy.

Licenční služba bude k dispozici v létě roku 2010.

________________________________________________________________________

Textové nahrazení parametrů objektů

Do vývojového prostředí Reliance Design byla zabudována nová funkce umožňující textově nahradit parametry objektů (např. oken, komponent apod). Textovým parametrem může být vazba na jiný objekt (např. vazba komponenty na proměnnou), lokalizovatelný text nebo běžný text. Nahrazení se provádí pomocí nového Průvodce nahrazením parametrů objektů, který je možné vyvolat pro označené objekty (např. v lokálním menu návrhového okna nebo ve Správci oken):V průvodci se zadají podmínky nahrazení, tj. jaký text se má hledat a jakým textem má být nahrazen:V dalším kroku průvodce nalezne parametry označených objektů, které splňují podmínky hledání, a zobrazí je v přehledném seznamu spolu s textem parametru po nahrazení. V případě, že daný parametr po textovém nahrazení nedává smysl (např. proměnná neexistuje), je text tohoto parametru označen červeně. Před potvrzením může uživatel pomocí zatržítek v seznamu rozhodnout, nad kterými parametry má být textové nahrazení provedeno.Funkce textového nahrazení parametrů objektů je silným nástrojem, který urychlí vývoj jakýchkoliv projektů, zejména pak těch s opakujícími se funkčními celky.

Funkce bude k dispozici v první polovině roku 2010.

________________________________________________________________________

Komunikační driver M-Bus

Seznam nativních komunikačních driverů Reliance 4 byl rozšířen o komunikační driver pro zařízení komunikující protokolem M-Bus (Meter Bus). Tento protokol je převážně používán v zařízeních určených pro měření spotřeby tepla, ale také vody, plynu, elektrické energie apod. Komunikační driver podporuje komunikační funkce SND_NKE pro inicializaci komunikace a SND_UD2 pro vyčtení vlastních dat. Standardně lze zařízení připojit prostřednictvím sériového rozhraní, kdy je použit převodník RS232/MBus. V systému Reliance lze, stejně jako i u jiných typů stanic, použít připojení Ethernet/Sériové, kdy je komunikace realizována prostřednictvím převodníku Ethernet/MBus. Pro tento typ připojení připravujeme možnost nastavení či změny parametrů sériové komunikační linky protokolem NVT.

Komunikační driver bude k dispozici v první polovině roku 2010.

________________________________________________________________________

Řízení parametrů sériové linky prostřednictvím NVT

NVT (Network Virtual Terminal) je definován jako součást protokolu Telnet. Obsahuje množinu příkazů, kterými lze mimo jiné předávat povely či nastavení do vzdáleného zařízení. Z funkcí protokolu Telnet, definovaných ve standardu RFC2217, Reliance 4 používá pouze ty, které se týkají nastavení parametrů sériového rozhraní. Tímto způsobem tak bude možné, i za běhu runtime modulu, změnit komunikační rychlost nebo paritu sériového rozhraní připojeného převodníku Ethernet/RS232 (RS485, MBus). Tuto změnu provede komunikační driver podle potřeby automaticky, zasláním speciálního řídicího povelu NVT do sítě Ethernet. Podmínkou je použití převodníku, který změnu parametrů prostřednictvím NVT podporuje.

Funkce bude k dispozici v létě roku 2010.

________________________________________________________________________

GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, Česká republika
tel.: +420 466 024 618, fax: +420 466 657 314
www: www.reliance.cz, e-mail: info@reliance.cz